نوشابه پرتقالی رژیمی

نوشابه گازدارحاوی شیرین کننده مصنوعی آسپارتام و آسه سولفام کا با طعم پرتقال

نوشابه پرتقالی رژیمی زوفا - آینوش

ترکیبات:

checkعصاره پرتقال
checkاسید سیتریک مونو هیدرات
checkآسپارتام (046/0 %)
checkبنزوات سدیم (01/0 %)
checkآسه سولفام کا (004/0 %)
checkآب گازدار