نوشابه لیموناد رژیمی

نوشابه گازدارحاوی شیرین کننده مصنوعی آسپارتام و آسه سولفام کا با طعم لیمو (لیموناد)

نوشابه لیموناد رژیمی زوفا- آینوش

ترکیبات:

checkبنیان نوشابه گاز دار لیمویی رنگی
check اسید سیتریک مونو هیدرات
checkآسپارتام (046/0 %)
checkبنزوات سدیم (01/0 %)
checkآسه سولفام کا (004/0 %)
check آب گازدار