نوشابه کولا رژیمی

نوشابه گازدارحاوی شیرین کننده مصنوعی آسپارتام و آسه سولفام کا با طعم کولا

نوشابه کولا رژیمی

ترکیبات:

checkعصاره کولا واحد (الف)
checkعصاره کولا واحد (ب)
checkکافئین دار(کافئین کمتر از 100 میلی گرو در لیتر)
checkآسپارتام (046/0 %)
check بنزوات سدیم (01/0 %)
checkآسه سولفام کا (004/0 %)
check آب گازدار