نوشابه سون آپ رژیمی

نوشابه گازدارحاوی شیرین کننده مصنوعی آسپارتام و آسه سولفام کا با طعم لیمو بی رنگ   (سون آپ)

نوشابه سون آپ رژیمی زوفا- آینوش

ترکیبات:

checkطعم دهنده مشابه طبیعی لیمو
checkاسید سیتریک مونو هیدرات
checkآسپارتام (046/0 %
checkبنزوات سدیم (01/0 %)
checkآسه سولفام کا (004/0 %)
check آب گازدار