به وب سایت صنایع غذایی آینوش خوش آمدید

نوشابه کولا رژیمی

نوشابه گازدارحاوی شیرین کننده مصنوعی آسپارتام و آسه سولفام کا با طعم کولا

نوشابه کولا رژیمی

ترکیبات:

checkعصاره کولا واحد (الف)
checkعصاره کولا واحد (ب)
checkکافئین دار

ادامه»

نوشابه پرتقالی رژیمی

نوشابه گازدارحاوی شیرین کننده مصنوعی آسپارتام و آسه سولفام کا با طعم پرتقال

نوشابه پرتقالی رژیمی زوفا - آینوش

ترکیبات:

checkعصاره پرتقال
checkاسید سیتریک مونو هیدرات
checkآسپارتام (046/0 %)

ادامه»

نوشابه لیموناد رژیمی

نوشابه گازدارحاوی شیرین کننده مصنوعی آسپارتام و آسه سولفام کا با طعم لیمو (لیموناد)

نوشابه لیموناد رژیمی زوفا- آینوش

ترکیبات:

checkبنیان نوشابه گاز دار لیمویی رنگی
check اسید سیتریک مونو هیدرات
checkآسپارتام (046/0 %)

ادامه»

نوشابه سون آپ رژیمی

نوشابه گازدارحاوی شیرین کننده مصنوعی آسپارتام و آسه سولفام کا با طعم لیمو بی رنگ   (سون آپ)

نوشابه سون آپ رژیمی زوفا- آینوش

ترکیبات:

checkطعم دهنده مشابه طبیعی لیمو
checkاسید سیتریک مونو هیدرات
checkآسپارتام (046/0 %

ادامه»

نوشیدنی هلو گاز دار

محصول جدید صنایع غذایی آینوش

صنایع غذایی آینوش | نوشیدنی هلو گازدار

نوشابه انگور قرمز گازدار

محصول جدید صنایع غذایی آینوش

صنایع غذایی آینوش | نوشیدنی انگور قرمز گازدار